• Ana SayfaAna SayfaAna Sayfa
  • KitaplarKitaplarKitaplar
  • ilmi Metinlerilmi Metinlerilmi Metinler
  • Makaleler & ReddiyelerMakaleler & ReddiyelerMakaleler & Reddiyeler
  • E-KitaplarE-KitaplarE-Kitaplar
  • DavetimizDavetimizDavetimiz
  • iletisimiletisimiletisim


Tevhid Risaleleri

19.09.2014 20:56:48 Tarihinde Muvahhid Tarafından Eklendi ve 7150 Kez Okundu.

TAKDİM

Hamd, ancak Allah (c.c.) içindir. O'na hamdeder, O'ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden, amel­lerimizin kötülüğünden O'na sığınırız. Allah (c.c.) kimi hi­dayete erdirirse onu saptıracak, kimi de saptırırsa onu hida­yete erdirecek yoktur.

Allah'tan (c.c.) başka ibadete layık ilah olmadığına şe-hadet ederim. O, tektir ve ortağı yoktur. Yine şehadet ede­rim ki, Muhammed (s.a.v.) O'nun kulu ve Rasulü'dür.

Muhakkak ki, sözlerin en doğrusu Allah'ın Kelamı, yol­ların en hayırlısı Muhammed'in (s.a.v.) yoludur. İşlerin en kötüsü ise sonradan uydurulanlardır. Sonradan uydurulup di­ne sokulan her amel bidat, her bidat sapıklık ve her sapık­lık da ateştedir.

Bundan sonra; Elinizdeki bu risaleyi hazırlama imkanını bizlere bahşeden Rabbimize hamd olsun. Bu kitapçık Şeyhulislam Müceddid Muhammed bin Abdilvehhab'ın (rh.a) tevhid akidesini özet olarak anlatan son derece önemli altı adet risalesini ihtiva etmektedir. Bu risaleler sırasıyla;

- er-Risalet'ul Mufide (Faydalı Risale): Tevhid, Şirk, Küfür ve Nifak kavramlarını izah eder.

- Ma'na't Tagut ve Ruusu Envaihi (Tağutun Manası ve Başlıca Çeşitleri)

- el-Usul'us Selase veya Selaset'ul Usul (Üç Esas): Kişiye kabirde sorulacak olan Rabb, din ve peygamber kavramları hakkında malumat içeren bir risale.

- el-Kavaid'ul Erbaa (Dört Kaide): Müminlerle müşrikler arasındaki farkı belirleyen dört kaideden bahseder.

- Asl'u Din'il İslam (İslam Dininin Aslı)

- Nevakiz'ul İslam (İslamı Bozan Şeyler)

Ayrıca ihtiva ettiği konunun ehemmiyetine binaen Şeyh’in torunu Abdurrahman bin Hasen (rh.a)’ın “La ilahe illallah”ın şartlarını açıkladığı bir risalesi de kitabın sonuna eklenmiştir.

Bu risaleler, müellifinin kullandığı basit ve anlaşılır dille beraber ihtiva ettiği derinlikten dolayı gerek kadınlar, çocuklar, gençler, İslam'la yeni tanışan insanlar gibi avamdan olan kesimlere, gerekse de ilim talebelerine ve okur yazar kesime hitap eden; İslamı öğrenmek ve amel etmek isteyen herkesin okuması hatta ezberlemesi gereken metinlerdir.

Daha önce Türkçe'de muhtelif yer ve zamanlarda neşredilmiş olan bu risaleleri hazırlarken şu usulu takip ettik:

1- Risalelerin mevcud tercümelerinden istifade etmekle beraber Arapça orjinalleriyle mukayese ederek tercümeleri baştan kontrol ettik ve bir çok düzeltmeler yaptık. İnsanın yaratılış gayesi olan tevhidle alakalı son derece ehemmiyet arzeden bu ve benzeri risalelerin tercümesi hususunda gereken titizliğin bugüne kadar gösterilmemiş olduğunu bu fırsatla üzülerek belirtmek istiyoruz. Yapılan tercüme hataları çoğu zaman bunları okuyan avamdan hatta bazen ilme intisab etme iddiasında olanlardan bir çok kimsenin kafasını karıştırmakta ve yerine göre bizzat akide konusunda insanı küfre götürecek kadar vahim hatalara yol açmaktadır. Bu açıdan eldeki imkanlar dahilinde tercüme noktasında titiz davranmaya çalıştık.

2- Arapça orjinallerin yer aldığı kaynakları cild ve sayfa no'su ile beraber verdik. Kaynak olarak genelde Necd ulemasının risalelerini ihtiva eden ed-Durar'us Seniye adlı eseri kullandık.

3- Metinlerde geçen ayet ve hadislerin arapçalarını mutlaka ekledik. Hadislerin tahric ve tahkikini eldeki imkanlar çerçevesinde yapmaya çalıştık.

4- İlim talebelerinin ezberleyebilmesi için kitabın sonuna Arapça orjinallerini ekledik.

Şeyh Muhammed başta olmak üzere alimlerin tevhidle alakalı kaleme almış oldukları bu tarz risaleleri yayınlamaya devam etmeyi düşündüğümüzden dolayı kitabın ismini “Tevhid risaleleri-1” olarak belirledik. İnşallah bu serinin devamı da gelecektir.

Allah'tan bu risaleden dünyada ve ahirette faydalanmayı nasip etmesini diliyoruz.

 

Kitabı İndir